Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
Omezení návštěv od 22. 09. 202222.09.2022

Z důvodu výskytu infekčního onemocnění je zařízení od 22. 09. 2022 uzavřeno pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Fakultativní služby

zpět | tisk

 • fakultativní činnosti - jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě
 • dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme služby nad rámec základních činností tzv. fakultativní služby
 • klienti mohou, ale nemusí, tyto služby využívat
 • fakultativní služby si klient hradí z vlastních prostředků
 • rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem

       SOUPIS FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

 • kopírování, tisk a tisk fotografií
  • administrativní práce nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • klient, který chce kopírovat nebo tisknout, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který provede kopírování nebo tisk
  • klient, který chce vytisknout fotografie, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který fotografie vyhledá a vytiskne
  • soupis poskytovaných služeb
   • zhotovení černobílé xerokopie formátu A4
   • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu)
   • tisk fotografie A 5
   • administrativní úkon (př. potvrzení, čestné prohlášení)
   • vyhledání zdravotnické dokumentace klienta v archívu
   • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace
 • telekomunikační styk
  • klient, který chce telefonovat, požádá příslušného pracovníka v přímé péči, který umožní klientovi telefonování z přístroje v pracovně sester nebo mu donese na pokoj přenosný telefon
  • klient, který chce vyhledat informace na internetu pro svoji potřebu (např. jízdní řád, mapa, kuchařské recepty apod.) požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který informace vyhledá a podle přání klienta provede také tisk (informace o tisku viz výše)
  • soupis poskytovaných služeb
   • vnitrostátní telefonní hovor z telefonní sítě zařízení
 • mimořádný nákup
  • v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zařízení podporuje klienta při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů jako je např. nákupy léků na recept i bez receptu, hygienických potřeb, potravin apod.
  • v případě, že klienti již nemohou využívat běžně dostupných služeb a informačních zdrojů zařízení v rámci základních činností zajišťuje tyto služby zdarma
  • DSA tuto činnost provádí 1x týdně
  • sběr objednávek je vždy v pondělí u vedoucí zařízení
  • samotný nákup a roznesení nákupu klientům proběhne každou středu
  • klient si v rámci fakultativních služeb může u vedoucí zařízení objednat tzv. mimořádný nákup - tedy nákup objednaný a provedený mimo stanovené vymezení
 • odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů
  • klient má možnost si písemně požádat vedení DSA o dovybavení pokoje vlastními elektrospotřebiči (TV, rádio, PC apod.)
  • tuto žádost vyřizuje vedoucí zařízení a schvaluje ředitel zařízení
  • v případě schválených elektrospotřebičů je možné je do zařízení přivést a spolu s pověřeným pracovníkem zařízení nainstalovat
  • takto povolené a umístěné spotřebiče na pokoji klienta eviduje vedoucí zařízení pro čerpání fakultativních služeb
  • klient se zavazuje hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii odebranou vlastními elektrospotřebiči dle uvedeného ceníku
  • dále je klient povinen nahlásit vedoucí zařízení, že elektrospotřebič již nepoužívá, tak aby mohl být zrušen paušální poplatek za odebranou energii
  • klient přitom odpovídá za to, že:
   • bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a toho výkonu, k jehož užívání vyslovil poskytovatel souhlas
   • půjde o spotřebiče nové a hospodárné třídy spotřeby
   • v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN 33 1610
   • bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energií
   • poskytovatel povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky
   • upozorňuje se, že pravidelným revizím, které je povinen zajistit klient u vlastních elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 podléhá i prodlužovací kabel
   • poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje při užívání a provozu elektrických spotřebičů stanovené podmínky
   • v případě zjištění nedostatků nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek klientem má poskytovatel právo na náklady klienta zajistit provedení nápravných opatření
   • v případě neprovedených nebo chybějících revizí či jejich prošlé platnosti poskytovatel je oprávněn v zájmu bezpečnosti domova a ostatních klientů tyto zajistit po předchozím písemném upozornění klienta na jeho náklady
 • zapůjčení televizoru
  • v případě, že chce klient využívat TV přijímač na svém pokoji
  • v případě zapůjčení televizoru je ošetřeno smlouvou
  • dále má klient povinnost uhradit rozhlasový a televizní poplatek dle zákona č. 384/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • osobní prádlo klientů
  • označení osobního prádla klienta je součástí základní činnosti praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  • povinností poskytovatele je v rámci základních činností praní klientovi zajistit, z čehož logicky vyplývá zajistit mu i předání vypraného prádla
  • standardní je tedy využít takového označení, které zajistí správné předání prádla klientovi
  • zařízení v rámci základní činnosti označí osobní prádlo klientovi zdarma, pouze jsou v rámci fakultativních služeb vyúčtovány náklady na materiál
 • praní prádla samostatně v pračce
  • klient může požadovat, aby se jeho osobní prádlo pralo samostatně v pračce odděleně od prádlo ostatních klientů
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • pokud do zařízení přijde klient, který je imobilní nebo se v průběhu poskytování pobytové služby se stane imobilním, je třeba pomoci mu okamžitě nárokovat kompenzační pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • do doby, než získá svoji kompenzační pomůcku, potřebuje-li ji k pohybu po pokoji a po zařízení a pro to, aby mohl do společných prostor, zajistit si hygienu apod. poskytne ji zařízení klientovi bezplatně
  • v případě, že bude žádost o kompenzační pomůcku z výše uvedených systémů zamítnuta a klient bude mít přání pomůcku používat, zařízení mu ji v rámci fakultativních činností propůjčí
  • pronájem je ošetřen smlouvou o nájmu kompenzační pomůcky
  • soupis poskytovaných kompenzačních pomůcek:
   • chodítka
    • chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin
    • svými technickými vlastnostmi je určeno jak pro použití v interiéru, tak i v exteriéru
   • invalidní vozík
    • invalidní vozík je určen pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při převozu klientů v interiéru i exteriéru
   • toaletní křesla
    • toaletní křeslo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při základních hygienických potřebách každého uživatele (převážně vyprazdňování)
   • rehabilitační pomůcky
    • rehabilitační pomůcky slouží k polohování dlouhodobě ležících klientů, ale i k rehabilitačním cvičením
    • současně slouží k zamezení vzniku dekubitů, ke snížení bolesti při různých zraněních a ke zlepšení celkové pohody klienta
   • antidekubitní matrace
    • snadno se přizpůsobují tvaru lidského těla, poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou hybností, eliminují riziko vzniku proleženiN
    • aktivní antidekubitní vzduchový systém chránící klienty s nízkým rizikem a léčící dekubity v I. stupni

        

       Ceník prováděných fakultativních služeb v Domově pro seniory Anička

 • xerox kopie A4 - černobílá 2,- Kč / 1 stránka
 • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu) 4,- Kč / 1 stránka
 • tisk fotografie A5 (na běžný papír) 5,- Kč / 1ks
 • administrativní úkon (strana A4) 20,- Kč/ 1 stránka
 • vyhledání zdravotnické dokumentace z archívu 40,- Kč/ úkon
 • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč/ úkon
 • telefonování z pevné linky v zařízení 2,- Kč/ 1 min
 • vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu klienta 15,- Kč/ 15 min
 • mimořádný nákup 70,- Kč/ 30 min
 • odběr elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů 50,- Kč spotřebič/ měsíc
 • povinné revize vlastních elektrických spotřebičů dle skutečných nákladů
 • zapůjčení TV přijímače 200,- Kč / měsíc+ paušální poplatek za elektrickou energii
 • označení osobního prádla klientů zdarma + cena materiálu
 • praní prádla samostatně v pračce 60,- Kč/ prací cyklus
 • úprava oděvů a prádla nad rámec drobných oprav 40,- Kč/ úkon + cena materiálu
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • chodítko čtyřkolové  250,- Kč/ měsíc
  • chodítko čtyřbodové (tzv. krokovací) 150,- Kč/ měsíc
  • invalidní vozík 400,- Kč/ měsíc
  • polohovací pomůcky 50,- Kč/ měsíc
  • antidekubitní matrace, aktivní 300,- Kč/ měsíc
 • péče o klienta při nadměrném užití alkoholu (např. zdrav. úkony, úklid apod.) 500,- Kč / 30 min
 • ošetřovatelský úkon na vyžádání klienta (bez indikace lékaře, popř. jiného zdravotnického pracovníka) 65,- Kč / 15 minut
 • doprovod k lékaři mimo spádovou oblast (nad rámec soběstačnosti) 175,- Kč / 60 minut
 • oprava majetku DSA poškozeného úmyslným zaviněním klienta 200,- Kč / 60 minut
 • ztráta, popř. zničení majetku DSA pořizovací cena
 • oprava a úprava soukromého majetku klienta  120,- Kč/ hod + cena materiálu

 

     Zdarma zařízení DSA poskytuje tyto služby

 • dovoz léků
 • 1x týdně donáška drobného nákupu
 • bezpečné uložení peněz a cenností (finanční a věcné depozitum)
 • šatna pro ukládání sezónního oblečení
 • půjčování knih


                          Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat služby a upravovat ceny.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz