Změna pracovníka vydávajícího depozita13.03.2023

Od 13. března 2023 je pověřeným pracovníkem za výdej depozit p. Páchová Renata. Je i pracovníkem, který bude inkasovat platby za fakultativní služby. Telefonní spojení na p. Páchovou je 774 453 354. Pracovní doba je pondělí až pátek od 07,00 hod do 15,00 hod.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.

více
Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Fakultativní služby

zpět | tisk

 • fakultativní činnosti - jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě
 • dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme služby nad rámec základních činností tzv. fakultativní služby
 • klienti mohou, ale nemusí, tyto služby využívat
 • fakultativní služby si klient hradí z vlastních prostředků
 • rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem

       SOUPIS FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

 • kopírování, tisk a tisk fotografií
  • administrativní práce nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • klient, který chce kopírovat nebo tisknout, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který provede kopírování nebo tisk
  • klient, který chce vytisknout fotografie, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který fotografie vyhledá a vytiskne
  • soupis poskytovaných služeb
   • zhotovení černobílé xerokopie formátu A4
   • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu)
   • tisk fotografie A 5
   • administrativní úkon (př. potvrzení, čestné prohlášení)
   • vyhledání zdravotnické dokumentace klienta v archívu
   • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace
 • telekomunikační styk
  • klient, který chce telefonovat, požádá příslušného pracovníka v přímé péči, který umožní klientovi telefonování z přístroje v pracovně sester nebo mu donese na pokoj přenosný telefon
  • klient, který chce vyhledat informace na internetu pro svoji potřebu (např. jízdní řád, mapa, kuchařské recepty apod.) požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který informace vyhledá a podle přání klienta provede také tisk (informace o tisku viz výše)
  • soupis poskytovaných služeb
   • vnitrostátní telefonní hovor z telefonní sítě zařízení
 • mimořádný nákup
  • v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zařízení podporuje klienta při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů jako je např. nákupy léků na recept i bez receptu, hygienických potřeb, potravin apod.
  • v případě, že klienti již nemohou využívat běžně dostupných služeb a informačních zdrojů zařízení v rámci základních činností zajišťuje tyto služby zdarma
  • DSA tuto činnost provádí 1x týdně
  • sběr objednávek je vždy v pondělí u vedoucí zařízení
  • samotný nákup a roznesení nákupu klientům proběhne každou středu
  • klient si v rámci fakultativních služeb může u vedoucí zařízení objednat tzv. mimořádný nákup - tedy nákup objednaný a provedený mimo stanovené vymezení
 • odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů
  • klient má možnost si písemně požádat vedení DSA o dovybavení pokoje vlastními elektrospotřebiči (TV, rádio, PC apod.)
  • tuto žádost vyřizuje vedoucí zařízení a schvaluje ředitel zařízení
  • v případě schválených elektrospotřebičů je možné je do zařízení přivést a spolu s pověřeným pracovníkem zařízení nainstalovat
  • takto povolené a umístěné spotřebiče na pokoji klienta eviduje vedoucí zařízení pro čerpání fakultativních služeb
  • klient se zavazuje hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii odebranou vlastními elektrospotřebiči dle uvedeného ceníku
  • dále je klient povinen nahlásit vedoucí zařízení, že elektrospotřebič již nepoužívá, tak aby mohl být zrušen paušální poplatek za odebranou energii
  • klient přitom odpovídá za to, že:
   • bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a toho výkonu, k jehož užívání vyslovil poskytovatel souhlas
   • půjde o spotřebiče nové a hospodárné třídy spotřeby
   • v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN 33 1610
   • bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energií
   • poskytovatel povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky
   • upozorňuje se, že pravidelným revizím, které je povinen zajistit klient u vlastních elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 podléhá i prodlužovací kabel
   • poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje při užívání a provozu elektrických spotřebičů stanovené podmínky
   • v případě zjištění nedostatků nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek klientem má poskytovatel právo na náklady klienta zajistit provedení nápravných opatření
   • v případě neprovedených nebo chybějících revizí či jejich prošlé platnosti poskytovatel je oprávněn v zájmu bezpečnosti domova a ostatních klientů tyto zajistit po předchozím písemném upozornění klienta na jeho náklady
 • zapůjčení televizoru
  • v případě, že chce klient využívat TV přijímač na svém pokoji
  • v případě zapůjčení televizoru je ošetřeno smlouvou
  • dále má klient povinnost uhradit rozhlasový a televizní poplatek dle zákona č. 384/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • osobní prádlo klientů
  • označení osobního prádla klienta je součástí základní činnosti praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  • povinností poskytovatele je v rámci základních činností praní klientovi zajistit, z čehož logicky vyplývá zajistit mu i předání vypraného prádla
  • standardní je tedy využít takového označení, které zajistí správné předání prádla klientovi
  • zařízení v rámci základní činnosti označí osobní prádlo klientovi zdarma, pouze jsou v rámci fakultativních služeb vyúčtovány náklady na materiál
 • praní prádla samostatně v pračce
  • klient může požadovat, aby se jeho osobní prádlo pralo samostatně v pračce odděleně od prádlo ostatních klientů
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • pokud do zařízení přijde klient, který je imobilní nebo se v průběhu poskytování pobytové služby se stane imobilním, je třeba pomoci mu okamžitě nárokovat kompenzační pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • do doby, než získá svoji kompenzační pomůcku, potřebuje-li ji k pohybu po pokoji a po zařízení a pro to, aby mohl do společných prostor, zajistit si hygienu apod. poskytne ji zařízení klientovi bezplatně
  • v případě, že bude žádost o kompenzační pomůcku z výše uvedených systémů zamítnuta a klient bude mít přání pomůcku používat, zařízení mu ji v rámci fakultativních činností propůjčí
  • pronájem je ošetřen smlouvou o nájmu kompenzační pomůcky
  • soupis poskytovaných kompenzačních pomůcek:
   • chodítka
    • chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin
    • svými technickými vlastnostmi je určeno jak pro použití v interiéru, tak i v exteriéru
   • invalidní vozík
    • invalidní vozík je určen pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při převozu klientů v interiéru i exteriéru
   • toaletní křesla
    • toaletní křeslo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při základních hygienických potřebách každého uživatele (převážně vyprazdňování)
   • rehabilitační pomůcky
    • rehabilitační pomůcky slouží k polohování dlouhodobě ležících klientů, ale i k rehabilitačním cvičením
    • současně slouží k zamezení vzniku dekubitů, ke snížení bolesti při různých zraněních a ke zlepšení celkové pohody klienta
   • antidekubitní matrace
    • snadno se přizpůsobují tvaru lidského těla, poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou hybností, eliminují riziko vzniku proleženiN
    • aktivní antidekubitní vzduchový systém chránící klienty s nízkým rizikem a léčící dekubity v I. stupni

        

       Ceník prováděných fakultativních služeb v Domově pro seniory Anička

 • xerox kopie A4 - černobílá 2,- Kč / 1 stránka
 • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu) 4,- Kč / 1 stránka
 • tisk fotografie A5 (na běžný papír) 5,- Kč / 1ks
 • administrativní úkon (strana A4) 20,- Kč/ 1 stránka
 • vyhledání zdravotnické dokumentace z archívu 40,- Kč/ úkon
 • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč/ úkon
 • telefonování z pevné linky v zařízení 2,- Kč/ 1 min
 • vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu klienta 15,- Kč/ 15 min
 • mimořádný nákup 70,- Kč/ 30 min
 • odběr elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů 50,- Kč spotřebič/ měsíc
 • povinné revize vlastních elektrických spotřebičů dle skutečných nákladů
 • zapůjčení TV přijímače 200,- Kč / měsíc+ paušální poplatek za elektrickou energii
 • označení osobního prádla klientů zdarma + cena materiálu
 • praní prádla samostatně v pračce 60,- Kč/ prací cyklus
 • úprava oděvů a prádla nad rámec drobných oprav 40,- Kč/ úkon + cena materiálu
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • chodítko čtyřkolové  250,- Kč/ měsíc
  • chodítko čtyřbodové (tzv. krokovací) 150,- Kč/ měsíc
  • invalidní vozík 400,- Kč/ měsíc
  • polohovací pomůcky 50,- Kč/ měsíc
  • antidekubitní matrace, aktivní 300,- Kč/ měsíc
 • péče o klienta při nadměrném užití alkoholu (např. zdrav. úkony, úklid apod.) 500,- Kč / 30 min
 • ošetřovatelský úkon na vyžádání klienta (bez indikace lékaře, popř. jiného zdravotnického pracovníka) 65,- Kč / 15 minut
 • doprovod k lékaři mimo spádovou oblast (nad rámec soběstačnosti) 175,- Kč / 60 minut
 • oprava majetku DSA poškozeného úmyslným zaviněním klienta 200,- Kč / 60 minut
 • ztráta, popř. zničení majetku DSA pořizovací cena
 • oprava a úprava soukromého majetku klienta  120,- Kč/ hod + cena materiálu

 

     Zdarma zařízení DSA poskytuje tyto služby

 • dovoz léků
 • 1x týdně donáška drobného nákupu
 • bezpečné uložení peněz a cenností (finanční a věcné depozitum)
 • šatna pro ukládání sezónního oblečení
 • půjčování knih


                          Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat služby a upravovat ceny.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Ing. Skřítecká Ivana
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz