Změna pracovníka vydávajícího depozita13.03.2023

Od 13. března 2023 je pověřeným pracovníkem za výdej depozit p. Páchová Renata. Je i pracovníkem, který bude inkasovat platby za fakultativní služby. Telefonní spojení na p. Páchovou je 774 453 354. Pracovní doba je pondělí až pátek od 07,00 hod do 15,00 hod.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.

více
Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Podmínky přijetí

zpět | tisk

Postup a podmínky přijetí

 • jednání se zájemcem o službu je proces, který umožňuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání mezi zájemcem o službu a zařízením
 • na jeho konci je podepsaná Smlouva o poskytování sociálních služeb, ale může to být i odmítnutí zájemce nebo ukončení jednání z jeho strany, i ze strany poskytovatele
 • cílem těchto jednání je pomoci definovat zájemci co od naší služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo
 • žadatel je seznámen, co mu poskytovatel sociální služby může nabídnout
 • výsledkem tohoto jednání je zjištění, zda by poskytovaná služba vedla k naplňování žadatelových potřeb
 • osobami pověřenými k jednání se zájemci o službu jsou vedoucí nebo ředitel zařízení
 • základní informace o službě jsou poskytovány písemně (e-mail, pošta), telefonicky nebo osobně
 • veřejně dostupné informace o naší službě lze získat:
  • z informačního letáku
  • webových stránek
  • telefonicky
  • prostřednictvím elektronické pošty
  • osobně v zařízení – v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod., případně po domluvě (osobní, telefonické) v jiném smluveném termínu
 • vždy je zájemcům nabídnuto osobní jednání v zařízení a prohlídka zařízení


                            PRVNÍ KONTAKT ZÁJEMCE O SLUŽBU

 • kdo poskytuje zájemci informace o poskytovaných službách v zařízení
  • sociální pracovník
  • v nepřítomnosti vedoucí zařízení
 • tiskopisy žádosti o přijetí a příloh si může zájemce vyzvednout:
  • osobně v zařízení
  • může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem
  • může být zájemci na jeho požádání zaslána poštou na adresu jeho pobytu
  • stáhnout z webových stránek www.ldz.cz
 • kdo se jednání účastní
  • poskytovatel informací (sociální pracovník, vedoucí zařízení)
  • zájemce o službu
  • zákonný zástupce (opatrovník) + žadatel
   • v případě, že osoba není způsobilá k právním úkonům
  • zástupce klienta
   • osoba, kterou si zájemce vyžádá
   • jedná jménem zájemce na základě Plné moci
 • pověření pracovníci jednáním upřednostňují objednávání zájemců o konzultaci na konkrétní termín a dobu, kdy se mu mohou plně věnovat
 • při objednávání přihlíží ke svým časovým možnostem a možnostem zájemce, případně může zájemci ve výjimečných případech nabídnout možnost domluvit konzultaci i mimo stanovenou pracovní dobu
 • kdy jsou poskytovány informace
  • v pracovních dnech od 07,00 hod do 15,00 hod
 • pokud určený pracovník nemá prostor věnovat se neobjednanému příchozímu zájemci, nabídne mu možnost počkat (s tím, že upozorní na přibližný čas strávený čekáním) nebo objedná příchozího na jiný termín
 • již při domlouvání schůzky jsou zájemci informováni a motivováni k prohlídce zařízení, aby se mohli rozhodnout, zda mají o nabízené služby zájem
 • zájemci je doporučeno přijít i se členy rodiny nebo blízkými osobami pro pocit většího bezpečí
 • zájemce si může při prohlídce domova prohlédnout veškeré společné prostory a neobsazené pokoje
 • vzhled některých pokojů si může zájemce prohlédnout na fotografiích
 • při konzultaci určený pracovník podporuje spoluúčast na rozhodování, přihlíží k jedinečnosti každého zájemce
 • délku konzultace a jejich počet před uzavřením smlouvy přizpůsobuje určený pracovník zdravotnímu a psychickému stavu zájemce tak, aby před uzavřením smlouvy dostal zájemce všechny informace nutné k informovanému podepsání smlouvy
 • během konzultace přizpůsobuje řeč podle potřeby a možností používá alternativní komunikační dovednosti
 • jestliže je to pro vzájemnou komunikaci vhodné, nabídne určený pracovník zájemci možnost mít při jednání, na náklady zájemce, tlumočníka
 • určený pracovník se snaží v průběhu konzultace navodit atmosféru důvěry, bezpečí a soukromí
 • určený pracovník komunikuje především se zájemcem o službu, i když trpí nějakým zdravotním znevýhodněním, např. nedoslýchá, nebo z rozhovoru vyplynulo, že má omezení ve způsobilosti k právním úkonům
 • v případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednáme sice s opatrovníkem, ale tato osoba je přítomna a její názor respektujeme
 • určený pracovník sleduje, zda předaných informací není již příliš, podle potřeby rozdělí konzultaci na několik dílčích
 • v průběhu konzultace se určený pracovník ujišťuje, zda zájemce a případný doprovod sděleným informacím rozumí
 • na konci rozhovoru zopakuje podstatné věci
 • v případě, že zájemce jeví ostych, nervozitu, či jiným způsobem je jeho chování složité a není možné při první návštěvě veškeré náležitosti potřebné pro přijetí do zařízení v plném rozsahu projednat, je nutné dohodnout se zájemcem termín dalšího jednání
 • v případě, že zájemce není schopen dostavit se k osobnímu jednání do zařízení, dohodne se s ním sociální pracovník na termínu návštěvy v jeho místě bydliště nebo jiném místězařízení si může zájemce prohlédnout i virtuálně v aplikaci Google nebo v fotoalbu (má u sebe pověřený pracovník při sociálním šetření)
 • při jednání v místě bydliště nebo jiném místě postupuje sociální pracovník obdobně jako při osobním jednání v zařízení
 • základní informace o službě, lze i předat pověřenému zástupci žadatele na základě Plné moci
 • určený pracovník zájemci nebo pověřené osobě žadatelem upřesní, jaké písemné materiály budou po zájemci před podepsáním smlouvy o poskytování sociálních služeb vyžadovány

 

 • dále jsou zájemci předány dokumenty
  • Žádost o poskytnutí sociální služby (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Sociální anamnéza
  • informační letáky o poskytované službě
  • formulář Úhrada za poskytované služby - informace ve zjednodušené formě (lze stáhnout na konci této stránky)
  • formulář Seznam věcí při příjmu - informace ve zjednodušené formě (lze stáhnou v pdf na konci této stránky)
  • Domácí řád
  • Ceník fakultativních služeb (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Smlouva o poskytnutí sociální služby
   • zájemci je umožněno si návrh Smlouvy dostatečně pročíst a případně se na vše, čemu nerozumí zeptat
   • zájemce může navrhovat změnu obsahu smlouvy
   • srozumitelnost je ověřována dotazováním

 

 • žádost obsahuje tyto povinné přílohy
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
   • nesmí být starší 3 měsíce
   • vyplní praktický lékař, v případě hospitalizace zájemce o službu ve zdravotnickém zařízení ošetřující lékař
  • Plná moc k převzetí informací při jednání o službě (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
   • v případě, že za žadatele jedná jiná osoba
  • kopie Rozsudku soudu o zbavení/omezení svéprávnosti a Listiny o ustanovení opatrovníka
   • je-li žadatel zbaven/omezen ve svéprávnosti
   • popř. jiného zplnomocněného zástupce (člena domácnosti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností)

 

 • žádost dále může obsahovat tyto nepovinné přílohy
  • Sociální anamnéza
   • zejména popis schopností sebepéče a sociálních potřeb
  • Doklad o výši přiznaného příspěvku na péči
  • kopie dokladu o výši příjmů (za příjmy se pro tyto účely považují příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, zejména kopie Rozhodnutí o přiznání starobního či invalidního důchodu)

 

 • žádost může být podána
  • osobně
  • poštou
  • elektronicky (nesmí však chybět podpis žadatele)
  • prostřednictvím zmocněné osoby
 • z prvního jednání je učiněn písemný výstup tzv. Předání informaci o sociální službě
 • pověřený pracovník ověří, zda žadatel nebo jeho zástupce všem informacím, právům a povinnostem vznikajícím okamžikem uzavření smlouvy, rozuměl

 

                                   PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • po obdržení kompletní žádosti pověřený pracovník zkontroluje, zda je žádost vlastnoručně podepsaná a obsahuje potřebné náležitosti
 • pokud je zájemce o službu přítomen osobně, je možné žádost vyplnit a podepsat na místě, vyjádření lékaře je možné zaslat dodatečně
 • sociální pracovník či vedoucí zařízení evidují žádosti v písemné podobě
 • spisy žadatelů jsou vedeny v písemné podobě v kanceláři v uzamykatelné místnosti
 • zařazení do evidence žadatelů do zařízení rozhoduje komise ve složení: vedoucí zařízení, sociální pracovník a vedoucí zdravotnického úseku
 • v zájmu maximální transparentnosti a ve snaze objektivně posuzovat žádosti byla vytvořena bodová kritéria pro přijetí žadatele do našeho zařízení
 • posuzování žádosti probíhá individuálně
 • před zařazením žádosti do evidence bude každá žádost o pobyt v našem zařízení zhodnocena dle stanovených kritérií, která zohledňují:
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska zdravotního stavu
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska bytové situace a trvalého bydliště žadatele
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska sociální situace
  • soběstačnost žadatele
  • individuální situaci žadatele
  • dobu podání žádosti, popř. další aspekty
 • po vyhodnocení žádosti je rozhodnuto o vyhovění či nevyhovění žádosti
 • v kladném případě vyřízení žádosti, kdy není volná kapacita pro okamžité přijetí do domova, se žadatel zařazuje do evidence žadatelů
 • po zpracování žádosti je zájemce písemně vyrozuměn do 30 dnů Oznámením o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů
 • odmítnuté žádosti jsou archivovány 5 let

 

 • postup při odmítnutí zájemce o službu
  • službu lze odmítnout pouze z důvodů stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, zvláště za použití § 91, odst. 3, písm. a), b) a d)
  • jsou to tyto důvody
   • zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
   • zájemce nesplňuje cílovou skupinu zařízení a věkovou strukturu cílové skupiny
   • zařízení nemá dostatečnou kapacitU
   • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
   • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
   • osoba má diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu
   • pokud zájemci byla v kratší době než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy

 

 • pravidla pro odmítnutí zájemce o službu
  • zájemcům, jejichž žádost nemůže být z výše uvedených důvodů přijata, je sociálním pracovníkem nebo vedoucí zařízení poskytnut seznam jiných vhodných zařízení
  • písemně je žadateli do 30 dnů oznámen důvod zamítnutí žádosti a seznam přiložen
  • v centrální evidenci žadatelů o pobytovou sociální službu je zapsán důvod vyřazení a datum vyřazení

 


                                                        SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ (PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY)

 • v případě, že zájemce nebyl osobně přítomen na prvním setkání (delegovaná pravomoci na základě Plné moci), tj. nebyly mu předány všechny informace o službě, je mu toto sděleno ještě jednou
 • zájemce je seznámen s posláním a cíli organizace, s chodem zařízení a podmínkami přijetí, se způsobem a výší úhrad, s obsahem smlouvy o sociální službě, souborem vnitřních pravidel a fakultativními službami
 • pověřený pracovník se snaží prostředí zařízení přiblížit prostřednictvím zvětšených fotografií a letáků
 • na požádání žadatele mu mohou být tyto dokumenty a letáky s obsaženými informacemi předány v tištěné podobě
 • v případě, že má zájemce stále o službu zájem, provádí se samotné sociální šetření, při kterém pověřený pracovník spolu se žadatelem vyhotoví Záznam ze sociálního šetření
 • podle kterého pověřený pracovník při vedení rozhovoru systematicky postupuje, ptá se na otázky směřující k bytové a sociální situaci žadatele, k možnostem a schopnostem orientace, komunikace, mobility či způsobu stravování
 • mapuje denní činnosti žadatele, jeho zájmy, záliby, obavy
 • zájemce je informován o seznamu věcí, které je vhodné mít při nástupu do zařízení s sebou
 • formulář "Záznam ze sociální šetření" je před přijetím nového klienta předán klíčovému pracovníkovi a týmu podílejícím se na individuálním plánování
 • zápis slouží klíčovému pracovníkovi a týmu při sestavování individuálního plánu a současně mu poskytuje základní informace, které slouží jako počáteční vklad při navazování důvěrného vztahu s klienteM
 • cílem jednání se zájemcem je pomoci definovat mu jeho zakázku, tj. to, co zájemce od poskytování sociální služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo
 • osobní cíl musí být významný pro klienta, sociální pracovník nechává klientovi dostatečný prostor pro formulování vlastní představy

 

                                            PŘIJETÍ ŽADATELE DO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • datum přijetí do zařízení je domluveno dle potřeby žadatele, nejlépe do několika následujících dnů od uvolnění místa
 • nový klient je po příjezdu do zařízení přivítán vedoucí zařízení, která zastává roli laskavého průvodce v novém prostředí, podporuje klientův pocit jistoty, bezpečí, důvěry
 • vedoucí zařízení je klient ubytován na pokoji a seznámen s chodem zařízení
 • s ohledem na aktuální stav klienta jsou s ním dále dojednávány formální či administrativní náležitosti
 • v případě, že klient nebyl seznámen se všemi náležitostmi (např. z důvodu nesoustředěnosti, rozrušení apod.), neporozuměl některým z bodů dokumentů nebo jsou mu dokumenty nejasné jako celek, sociální pracovník nebo vedoucí zařízení si s klientem domluví další schůzku/y, kde mu dané obsahy řádně vysvětlí s ohledem na jeho individuální potřeby
 • nejasné pasáže dokumentů s klientem rozebere a opakovaně se otázkami ujistí, zda jejím obsahům skutečně porozuměl a orientuje se v nich
 • v den přijetí je nutné, aby měl u sebe nový klient platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce
 • občanský průkaz se dokládá sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucí zařízení pouze ke kontrole jeho platnosti a opsání čísla OP, které je zaneseno do dokumentace sociálního programu Power Care
 • občanský průkaz je poté ihned navrácen klientovi nebo je na základě písemné žádosti o úschovu občanského průkazu uložen do uzamykatelné skříňky na sesterně, kde je chráněn před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím a odkud je kdykoli k vyzvednutí

Cílová skupina klientů

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních dovednostech druhou osobou především z důvodu věku
 • klienti se sníženou mobilitou či  imobilní
Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
Design by Lucie SLIŽOVÁ
LDZ, s.r.o.
Domov pro seniory Anička
Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
GPS Loc:50°6
16°17
 
sociální úsek
Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
T: 498 771 860
M: 774 453 350
E: dsa@ldz.cz
 
zdravotnický úsek
Veverková Iveta
vedoucí pracovník
T: 498 771 863
M: 724 921 621
E: sestry@ldz.cz
Ing. Skřítecká Ivana
vedoucí zařízení
T: 498 771 862
M: 774 453 351
E: vedouci@ldz.cz