Podmínky přijetí

Postup a podmínky přijetí zájemce o službu
 • jednání se zájemcem o službu je proces, který umožňuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání mezi zájemcem o službu a zařízením
 • na jeho konci je podepsaná Smlouva o poskytování sociálních služeb, ale může to být i odmítnutí zájemce nebo ukončení jednání z jeho strany, i ze strany poskytovatele
 • cílem těchto jednání je pomoci definovat zájemci co od naší služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo
 • žadatel je seznámen, co mu poskytovatel sociální služby může nabídnout
 • výsledkem tohoto jednání je zjištění, zda by poskytovaná služba vedla k naplňování žadatelových potřeb
 • osobami pověřenými k jednání se zájemci o službu jsou vedoucí nebo ředitel zařízení
 • základní informace o službě jsou poskytovány písemně (e-mail, pošta), telefonicky nebo osobně
 • veřejně dostupné informace o naší službě lze získat:
  • z informačního letáku
  • webových stránek
  • telefonicky
  • prostřednictvím elektronické pošty
  • osobně v zařízení – v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod., případně po domluvě (osobní, telefonické) v jiném smluveném termínu
 • vždy je zájemcům nabídnuto osobní jednání v zařízení a prohlídka zařízení
První kontakt zájemce o službu
 • kdo poskytuje zájemci informace o poskytovaných službách v zařízení
  • sociální pracovník
  • v nepřítomnosti vedoucí zařízení
 • tiskopisy žádosti o přijetí a příloh si může zájemce vyzvednout:
  • osobně v zařízení
  • může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem
  • může být zájemci na jeho požádání zaslána poštou na adresu jeho pobytu
  • stáhnout z webových stránek www.ldz.cz
 • kdo se jednání účastní
  • poskytovatel informací (sociální pracovník, vedoucí zařízení)
  • zájemce o službu
  • zákonný zástupce (opatrovník) + žadatel
   • v případě, že osoba není způsobilá k právním úkonům
  • zástupce klienta
   • osoba, kterou si zájemce vyžádá
   • jedná jménem zájemce na základě Plné moci
 • pověření pracovníci jednáním upřednostňují objednávání zájemců o konzultaci na konkrétní termín a dobu, kdy se mu mohou plně věnovat
 • při objednávání přihlíží ke svým časovým možnostem a možnostem zájemce, případně může zájemci ve výjimečných případech nabídnout možnost domluvit konzultaci i mimo stanovenou pracovní dobu
 • kdy jsou poskytovány informace
  • v pracovních dnech od 07,00 hod do 15,00 hod
 • pokud určený pracovník nemá prostor věnovat se neobjednanému příchozímu zájemci, nabídne mu možnost počkat (s tím, že upozorní na přibližný čas strávený čekáním) nebo objedná příchozího na jiný termín
 • již při domlouvání schůzky jsou zájemci informováni a motivováni k prohlídce zařízení, aby se mohli rozhodnout, zda mají o nabízené služby zájem
 • zájemci je doporučeno přijít i se členy rodiny nebo blízkými osobami pro pocit většího bezpečí
 • zájemce si může při prohlídce domova prohlédnout veškeré společné prostory a neobsazené pokoje
 • vzhled některých pokojů si může zájemce prohlédnout na fotografiích
 • při konzultaci určený pracovník podporuje spoluúčast na rozhodování, přihlíží k jedinečnosti každého zájemce
 • délku konzultace a jejich počet před uzavřením smlouvy přizpůsobuje určený pracovník zdravotnímu a psychickému stavu zájemce tak, aby před uzavřením smlouvy dostal zájemce všechny informace nutné k informovanému podepsání smlouvy
 • během konzultace přizpůsobuje řeč podle potřeby a možností používá alternativní komunikační dovednosti
 • jestliže je to pro vzájemnou komunikaci vhodné, nabídne určený pracovník zájemci možnost mít při jednání, na náklady zájemce, tlumočníka
 • určený pracovník se snaží v průběhu konzultace navodit atmosféru důvěry, bezpečí a soukromí
 • určený pracovník komunikuje především se zájemcem o službu, i když trpí nějakým zdravotním znevýhodněním, např. nedoslýchá, nebo z rozhovoru vyplynulo, že má omezení ve způsobilosti k právním úkonům
 • v případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednáme sice s opatrovníkem, ale tato osoba je přítomna a její názor respektujeme
 • určený pracovník sleduje, zda předaných informací není již příliš, podle potřeby rozdělí konzultaci na několik dílčích
 • v průběhu konzultace se určený pracovník ujišťuje, zda zájemce a případný doprovod sděleným informacím rozumí
 • na konci rozhovoru zopakuje podstatné věci
 • v případě, že zájemce jeví ostych, nervozitu, či jiným způsobem je jeho chování složité a není možné při první návštěvě veškeré náležitosti potřebné pro přijetí do zařízení v plném rozsahu projednat, je nutné dohodnout se zájemcem termín dalšího jednání
 • v případě, že zájemce není schopen dostavit se k osobnímu jednání do zařízení, dohodne se s ním sociální pracovník na termínu návštěvy v jeho místě bydliště nebo jiném místězařízení si může zájemce prohlédnout i virtuálně v aplikaci Google nebo v fotoalbu (má u sebe pověřený pracovník při sociálním šetření)
 • při jednání v místě bydliště nebo jiném místě postupuje sociální pracovník obdobně jako při osobním jednání v zařízení
 • základní informace o službě, lze i předat pověřenému zástupci žadatele na základě Plné moci
 • určený pracovník zájemci nebo pověřené osobě žadatelem upřesní, jaké písemné materiály budou po zájemci před podepsáním smlouvy o poskytování sociálních služeb vyžadovány
 • dále jsou zájemci předány dokumenty
  • Žádost o poskytnutí sociální služby (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Sociální anamnéza
  • informační letáky o poskytované službě
  • formulář Úhrada za poskytované služby – informace ve zjednodušené formě (lze stáhnout na konci této stránky)
  • formulář Seznam věcí při příjmu – informace ve zjednodušené formě (lze stáhnou v pdf na konci této stránky)
  • Domácí řád
  • Ceník fakultativních služeb (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
  • Smlouva o poskytnutí sociální služby
   • zájemci je umožněno si návrh Smlouvy dostatečně pročíst a případně se na vše, čemu nerozumí zeptat
   • zájemce může navrhovat změnu obsahu smlouvy
   • srozumitelnost je ověřována dotazováním
 • žádost obsahuje tyto povinné přílohy
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
   • nesmí být starší 3 měsíce
   • vyplní praktický lékař, v případě hospitalizace zájemce o službu ve zdravotnickém zařízení ošetřující lékař
  • Plná moc k převzetí informací při jednání o službě (lze stáhnout v pdf na konci této stránky)
   • v případě, že za žadatele jedná jiná osoba
  • kopie Rozsudku soudu o zbavení/omezení svéprávnosti a Listiny o ustanovení opatrovníka
   • je-li žadatel zbaven/omezen ve svéprávnosti
   • popř. jiného zplnomocněného zástupce (člena domácnosti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost dále může obsahovat tyto nepovinné přílohy
  • Sociální anamnéza
   • zejména popis schopností sebepéče a sociálních potřeb
  • Doklad o výši přiznaného příspěvku na péči
  • kopie dokladu o výši příjmů (za příjmy se pro tyto účely považují příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, zejména kopie Rozhodnutí o přiznání starobního či invalidního důchodu)
 • žádost může být podána
  • osobně
  • poštou
  • elektronicky (nesmí však chybět podpis žadatele)
  • prostřednictvím zmocněné osoby
 • z prvního jednání je učiněn písemný výstup tzv. Předání informaci o sociální službě
 • pověřený pracovník ověří, zda žadatel nebo jeho zástupce všem informacím, právům a povinnostem vznikajícím okamžikem uzavření smlouvy, rozuměl
Přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby
 • po obdržení kompletní žádosti pověřený pracovník zkontroluje, zda je žádost vlastnoručně podepsaná a obsahuje potřebné náležitosti
 • pokud je zájemce o službu přítomen osobně, je možné žádost vyplnit a podepsat na místě, vyjádření lékaře je možné zaslat dodatečně
 • sociální pracovník či vedoucí zařízení evidují žádosti v písemné podobě
 • spisy žadatelů jsou vedeny v písemné podobě v kanceláři v uzamykatelné místnosti
 • zařazení do evidence žadatelů do zařízení rozhoduje komise ve složení: vedoucí zařízení, sociální pracovník a vedoucí zdravotnického úseku
 • v zájmu maximální transparentnosti a ve snaze objektivně posuzovat žádosti byla vytvořena bodová kritéria pro přijetí žadatele do našeho zařízení
 • posuzování žádosti probíhá individuálně
 • před zařazením žádosti do evidence bude každá žádost o pobyt v našem zařízení zhodnocena dle stanovených kritérií, která zohledňují:
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska zdravotního stavu
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska bytové situace a trvalého bydliště žadatele
  • míru potřebnosti pobytu v domově z hlediska sociální situace
  • soběstačnost žadatele
  • individuální situaci žadatele
  • dobu podání žádosti, popř. další aspekty
 • po vyhodnocení žádosti je rozhodnuto o vyhovění či nevyhovění žádosti
 • v kladném případě vyřízení žádosti, kdy není volná kapacita pro okamžité přijetí do domova, se žadatel zařazuje do evidence žadatelů
 • po zpracování žádosti je zájemce písemně vyrozuměn do 30 dnů Oznámením o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů
 • odmítnuté žádosti jsou archivovány 5 let
 • postup při odmítnutí zájemce o službu
  • službu lze odmítnout pouze z důvodů stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, zvláště za použití § 91, odst. 3, písm. a), b) a d)
  • jsou to tyto důvody
   • zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
   • zájemce nesplňuje cílovou skupinu zařízení a věkovou strukturu cílové skupiny
   • zařízení nemá dostatečnou kapacitU
   • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
   • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
   • osoba má diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu
   • pokud zájemci byla v kratší době než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • pravidla pro odmítnutí zájemce o službu
  • zájemcům, jejichž žádost nemůže být z výše uvedených důvodů přijata, je sociálním pracovníkem nebo vedoucí zařízení poskytnut seznam jiných vhodných zařízení
  • písemně je žadateli do 30 dnů oznámen důvod zamítnutí žádosti a seznam přiložen
  • v centrální evidenci žadatelů o pobytovou sociální službu je zapsán důvod vyřazení a datum vyřazení
Sociální šetření (plánování služby)
 • v případě, že zájemce nebyl osobně přítomen na prvním setkání (delegovaná pravomoci na základě Plné moci), tj. nebyly mu předány všechny informace o službě, je mu toto sděleno ještě jednou
 • zájemce je seznámen s posláním a cíli organizace, s chodem zařízení a podmínkami přijetí, se způsobem a výší úhrad, s obsahem smlouvy o sociální službě, souborem vnitřních pravidel a fakultativními službami
 • pověřený pracovník se snaží prostředí zařízení přiblížit prostřednictvím zvětšených fotografií a letáků
 • na požádání žadatele mu mohou být tyto dokumenty a letáky s obsaženými informacemi předány v tištěné podobě
 • v případě, že má zájemce stále o službu zájem, provádí se samotné sociální šetření, při kterém pověřený pracovník spolu se žadatelem vyhotoví Záznam ze sociálního šetření
 • podle kterého pověřený pracovník při vedení rozhovoru systematicky postupuje, ptá se na otázky směřující k bytové a sociální situaci žadatele, k možnostem a schopnostem orientace, komunikace, mobility či způsobu stravování
 • mapuje denní činnosti žadatele, jeho zájmy, záliby, obavy
 • zájemce je informován o seznamu věcí, které je vhodné mít při nástupu do zařízení s sebou
 • formulář „Záznam ze sociální šetření“ je před přijetím nového klienta předán klíčovému pracovníkovi a týmu podílejícím se na individuálním plánování
 • zápis slouží klíčovému pracovníkovi a týmu při sestavování individuálního plánu a současně mu poskytuje základní informace, které slouží jako počáteční vklad při navazování důvěrného vztahu s klienteM
 • cílem jednání se zájemcem je pomoci definovat mu jeho zakázku, tj. to, co zájemce od poskytování sociální služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo
 • osobní cíl musí být významný pro klienta, sociální pracovník nechává klientovi dostatečný prostor pro formulování vlastní představy
Přijetí žadatele do sociální služby
 • datum přijetí do zařízení je domluveno dle potřeby žadatele, nejlépe do několika následujících dnů od uvolnění místa
 • nový klient je po příjezdu do zařízení přivítán vedoucí zařízení, která zastává roli laskavého průvodce v novém prostředí, podporuje klientův pocit jistoty, bezpečí, důvěry
 • vedoucí zařízení je klient ubytován na pokoji a seznámen s chodem zařízení
 • s ohledem na aktuální stav klienta jsou s ním dále dojednávány formální či administrativní náležitosti
 • v případě, že klient nebyl seznámen se všemi náležitostmi (např. z důvodu nesoustředěnosti, rozrušení apod.), neporozuměl některým z bodů dokumentů nebo jsou mu dokumenty nejasné jako celek, sociální pracovník nebo vedoucí zařízení si s klientem domluví další schůzku/y, kde mu dané obsahy řádně vysvětlí s ohledem na jeho individuální potřeby
 • nejasné pasáže dokumentů s klientem rozebere a opakovaně se otázkami ujistí, zda jejím obsahům skutečně porozuměl a orientuje se v nich
 • v den přijetí je nutné, aby měl u sebe nový klient platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce
 • občanský průkaz se dokládá sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucí zařízení pouze ke kontrole jeho platnosti a opsání čísla OP, které je zaneseno do dokumentace sociálního programu Power Care
 • občanský průkaz je poté ihned navrácen klientovi nebo je na základě písemné žádosti o úschovu občanského průkazu uložen do uzamykatelné skříňky na sesterně, kde je chráněn před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím a odkud je kdykoli k vyzvednutí

Cílová skupina klientů

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních dovednostech druhou osobou především z důvodu věku
 • klienti se sníženou mobilitou či  imobilní

Domov pro seniory Anička | Na Kameni 116, 517 54 Vamberk | LDZ, s.r.o.